No items found.

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Det gör vi för att kunna kommunicera med dig som kund, för att erbjuda dig en bättre upplevelse när du besöker våra digitala kanaler och för att samla in statistik så att vi kan utveckla våra tjänster.

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar och lagrar uppgifter om dig och veta att vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på [telefonnummer] eller [mejladress].

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande information om dig:

 • personuppgifter och andra uppgifter som är specifika för dig som kund, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • information om tjänster som är kopplade till dig, till exempel användar-id, lösenord och beställningar
 • bilder som är kopplade till dig
 • servicehistorik, det vill säga uppgifter som är kopplade till en installation eller tjänst och som vi behöver för att kunna se vad som tidigare har hänt i ditt ärende, på en anläggning eller i ett säkerhetssystem.
 • elektroniska loggfiler och data, till exempel uppgifter från våra webbplatser och andra digitala kanaler, mobil datatrafik, uppgifter som kommer in till våra larmmottagare, uppgifter från passagesystem, kameror, larm och liknande. I loggfilerna kan det även finnas personuppgifter som namn, telefonnummer, användar-id, ip-nummer, videoklipp och bilder.

Vilka uppgifter samlar vi inte in?

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om till exempel etniskt ursprung, ras, politiska eller andra åsikter, religion, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa eller sexliv.

Vi samlar inte heller in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är förälder till ett barn under 16 år och får reda på att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss ber vi dig kontakta oss så att vi kan ta bort uppgifterna.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter på följande sätt:

 • Du lämnar uppgifter till oss muntligt eller skriftligt, till exempel på telefon, öga mot öga, via e-post eller webb.
 • Vi använder elektroniska loggfiler som automatiskt samlar in uppgifter när du använder våra tjänster.
 • Vi kan samla in uppgifter från externa källor, till exempel från publika register om kreditbedömning.
 • Vi kan samla in uppgifter, till exempel cookies, som skapas när du använder våra marknadsplatser och digitala kanaler.

Vad har vi för laglig grund för att vi samla in uppgifter?

För att få samla in och hantera personuppgifter måste det enligt GDPR finnas laglig grund till det. När vi hanterar dina uppgifter bygger det på någon av följande lagliga grunder:

 • avtal – uppgifterna behövs för att vi ska kunna skriva avtal med dig, till exempel när du är kund till oss eller har begärt in en offert, en prisuppgift eller liknande från oss
 • rättslig förpliktelse – vi behöver uppgifterna för att följa en lag eller regel, till exempel bokföringslagen
 • intresseavvägning – vi behöver uppgifterna för att kommunicera med dig om våra tjänster och om händelser som vi bedömer att du kan vara intresserad av
 • samtycke – du har gjort en aktiv handling för att godkänna samtycket, till exempel, bekräftat en prenumeration på ett nyhetsbrev, fyllt i ett webbformulär eller bett om information via mejl.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Hur länge vi sparar uppgifter beror på vad det är för uppgifter, varför vi sparar dem och vad lagar och regler säger. Så här länge sparar vi olika typer av uppgifter:

 • Personuppgifter: så länge du har ett avtal med oss eller en aktiv kundrelation med oss, och därefter i två år – om det inte finns en lag som säger något annat, till exempel bokföringslagen eller larmlagen, i så fall följer vi den.
 • Servicehistorik: under hela anläggningens eller säkerhetssystemets livslängd. Normalt sparar vi uppgifterna i femton år från när vi senast registrerade aktivitet i anläggningen eller säkerhetssystemet – utom om du har meddelat oss att anläggningen eller systemet inte finns kvar.
 • Elektroniska loggfiler och uppgifter som kommer in till våra larmmottagare: obegränsad tid. Här finns normalt inga personuppgifter som kan kopplas till en individ.
 • Elektroniska loggfiler och uppgifter i form av bilder och video: max två månader eller enligt kameratillståndet – om inte lagar och regler säger något annat.
 • Elektroniska loggfiler och uppgifter från mobil datatrafik: så länge du är kund hos oss och därefter i minst två år – om inte lagar och regler säger något annat.
 • Elektroniska loggfiler och uppgifter från våra webbplatser och andra digitala kanaler: tills syftet med att samla in uppgifterna är uppfyllt, normalt max två år.

Vem lämnar vi uppgifterna till?

Ibland behöver vi lämna ut dina uppgifter till en tredje part. Det kan till exempel handla om att vi erbjuder tjänster där vi samarbetar med underleverantörer och andra företag. Följande aktörer kan det hända att vi behöver lämna ut dina uppgifter till:

 • underleverantörer som ska utföra en installation eller ett serviceuppdrag
 • en annan larmcentral
 • en molntjänst som vi lämnar uppgifter till eller lagrar uppgifter i
 • en myndighet som begär ut uppgifterna – vi är då skyldiga att följa myndighetens beslut
 • ett tredje land – om vi behöver lämna ut dina personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, det vill säga ett land utanför EU-/EES- området, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och ser till att vi följer lagar och regler när vi hanterar uppgifterna
 • övriga – det kan finnas andra fall än de vi har beskrivit här där vi behöver lämna ut dina uppgifter till externa företag, organisationer eller personer. Om vi lämnar uppgifter om dig vidare till externa aktörer får de inte använda uppgifterna på något annat sätt än för det ändamål som de fick tillgång till informationen.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi följer självklart de höga krav som finns på företag i säkerhetsbranschen, bland annat genom att skydda uppgifter, dokumentation och våra kunders integritet. Vi har hög säkerhet i våra lokaler och i vår it-infrastruktur. Vi ställer stränga krav på vår egen informationssäkerhet för att förebygga och förhindra att uppgifter sprids till utomstående eller försvinner.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att

 • en gång per år kostnadsfritt be oss om ett registerutdrag som visar vilka uppgifter vi har sparat om dig
 • korrigera dina uppgifter om du anser att de är felaktiga eller otillräckliga
 • begära och få dina uppgifter raderade om det inte strider mot andra lagar
 • begränsa hur vi använder dina uppgifter, till exempel hur vi använder dem i reklamutskick
 • få ut dina uppgifter så att du kan använda dem till exempel hos en annan leverantör
 • invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt om vi behandlar dem på grund av en intresseavvägning (se avsnittet om laglig grund ovan) – det är då upp till oss att bevisa att vi har anledning till att fortsätta behandla dina personuppgifter
 • invända mot direktmarknadsföring från oss
 • få veta vem vi lämnar vidare dina personuppgifter till
 • klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt – vi uppskattar dock om du hör av dig till oss först, så att vi får en chans att rätta till misstaget.

Om vi har lämnat dina personuppgifter vidare till en underleverantör eller liknande är vi skyldiga att informera dem om vi ändrar eller raderar dina personuppgifter, eller om vi bara får använda personuppgifterna med vissa begränsningar från dig. Det gäller dock inte om är omöjligt eller en alltför betungande insats för oss att informera om det.

Du kan ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot GDPR.